Oceny i egzaminy

ŚWIADECTWA/PUNKTY KREDYTOWE

W ramach programów: cztero-, sześcio- lub trzytygodniowych uczestnik może tak dobrać kursy, aby łączna liczba godzin nauki odpowiadała jego oczekiwaniom; należy jednak upewnić się, czy godziny zajęć nie nakładają się na siebie oraz czy poszczególne, wybrane kursy odbywają się w czasie pobytu uczestnika w Krakowie. Aby otrzymać punkty kredytowe (punkty ECTS), należy: uczęszczać na zajęcia, zdać egzamin połówkowy i końcowy z języka polskiego, a także – jeśli uczestnik wybiera również kurs(y) tematyczny(e) – spełnić warunki określone przez opiekuna naukowego danego kursu (testy, prace końcowe).

 

Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin z języka polskiego, otrzymują Świadectwo Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na żądanie Szkoła wystawia również Transcript of Studies – oficjalny dokument potwierdzający zdanie egzaminu, zaliczenie testów i/lub napisanie prac(y) końcowych(ej), z uwzględnieniem liczby godzin dydaktycznych zaliczonych przez uczestnika w ramach poszczególnych kursów. Transcript of Studies zawiera także tytuły kursów oraz uzyskane przez uczestnika oceny. Przed przyjazdem do Szkoły Letniej uczestnik powinien z własną uczelnią (registrar’s office) uzgodnić   warunki transferu kredytów. Osoby, które uczęszczają na zajęcia, otrzymują także pamiątkowe Świadectwo Uczestnictwa.

 

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w 2004 roku system państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

 

Bliższe informacje o egzaminach certyfikatowych można uzyskać pod

adresem:

 

www.certyfikatpolski.pl

 

Informacje o egzaminach certyfikatowych przeprowadzanych na Uniwersytecie Jagiellońskim można uzyskać pod adresem:

 

www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty

 

 

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego (pol.)

 

Kurs dla studentów zainteresowanych zdawaniem państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Uczestnicy zapoznają się z technikami zdawania poszczególnych części egzaminu (gramatyka, pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu) i będą mogli rozwiązać próbny test egzaminacyjny. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, biorących udział w pracach Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

UWAGA! Dla uczestników Szkoły Letniej kurs jest bezpłatny; studenci spoza Szkoły płacą po 500 PLN.

 

Termin: w lipcu (dokładne daty zostaną podane później)

Łączna liczba godzin: 14

Godzina: 17.00-18.30

Kredyty/punkty ECTS: bez punktów